Europees Sociaal Fonds (ESF)

Een belangrijke Partner voor WerkSaam Westfriesland is het ESF. Via subsidies verruimt zij de mogelijkheden voor gerichte re-integratie activiteiten voor onze klanten.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

De Europese Unie verdeelt ESF-subsidies over alle landen die lid zijn van de Unie. Nederland heeft van 2014 tot en met 2020 een bedrag van € 507 miljoen te besteden.

Een belangrijk onderdeel van de ESF-subsidie betreft de Actieve inclusie: re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ESF wordt bij dit thema ingezet om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en om te investeren in de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking, werkloze 50-plussers, mensen zonder werk of uitkering waaronder (laagopgeleide) vrouwen. Onder dit thema valt ook het wegwerken van taalachterstand.

Binnen dit thema is er veel aandacht voor de bevordering van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het tegengaan van discriminatie.

logo ESF blauw met cirkel van gele sterren

 

Uitgelicht