Beleidsplan WerkSaam Westfriesland

In het beleidsplan staat hoe WerkSaam Westfriesland de Participatiewet gaat uitvoeren.

Het nieuwe beleidsplan van WerkSaam Westfriesland is donderdag 8 maart 2018 door het algemeen bestuur van Werksaam vastgesteld. In dit plan, met de titel ‘Iedereen laten participeren’, staat wat WerkSaam tussen 2018-2021 wil bereiken en gaat doen voor haar cliënten.
Het nieuwe beleid gaat op 1 juli 2018 in en vervangt het eerste plan dat met de oprichting van WerkSaam is gemaakt.

Inhoud beleidsplan

Samenvatting van het beleidsplan

De missie en visie van WerkSaam is gericht op het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door maatwerk te leveren en per persoon te kijken wat er nodig is om iedereen te laten participeren in de samenleving. Daarbij willen we iedereen naar vermogen laten werken. Het is belangrijk dat werkgevers in dit proces betrokken zijn. Zonder werkgevers kunnen wij deze doelstelling niet behalen.

Onze opdracht is om de verschillende doelgroepen van WerkSaam te bemiddelen richting werk. Het gaat om mensen met een SW-dienstverband of beschut werk, bijstandsgerechtigden en ook niet-uitkeringsgerechtigden. WerkSaam werkt daarbij op basis van het model van in-, door- en uitstroom. Hieruit vloeien 3 doelstellingen voort: het beperken van de uitkeringslast, het ontwikkelen van cliënten en het bevorderen van de uitstroom van cliënten naar regulier werk.

Inzet participatie- en doelladder

Om te bepalen in welke doelgroep iemand valt, wordt de cliënt bij elke aanvraag ingedeeld op de participatieladder en doelladder. Daarnaast wordt het groeipotentieel bepaald om een passend re-integratietraject te kunnen bieden. Alle cliënten die kunnen werken, worden aangemeld bij een leer-werkbedrijf zodat hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. De sollicitatieplicht voor een cliënt wordt individueel beoordeeld. Als iemand niet in staat is om aan het werk te gaan, kan die vrijgesteld worden van sollicitatieverplichtingen. Om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, worden WerkSaam-cliënten ontwikkeld door onder meer het trainen van werknemersvaardigheden en/of een opleiding. Deze middelen worden vaak ingezet in combinatie met een werkplek bij een werkgever. Afhankelijk van de situatie kan dat eerst een onbetaalde of gelijk een betaalde werkplek zijn. Voor cliënten die nog niet toe zijn aan betaald werk, kan een participatieplaats ingezet worden. Voor cliënten die wel betaald aan het werk kunnen, maar daarvoor begeleiding of een werkplekaanpassing nodig hebben, is beschut werk een optie. Voor een grote groep cliënten die niet in staat zijn om het wettelijk minimumloon te verdienen, is loonkostensubsidie beschikbaar.

Om laaggeletterdheid tegen te gaan, richt WerkSaam zogenaamde taalpleinen in waar mensen terecht kunnen voor hulp met het lezen, schrijven en rekenen. Verder wordt het digitale trainingsaanbod van WerkSaam uitgebreid.

Bevorderen uitstroom cliënten

Om de uitstroom te bevorderen stimuleert WerkSaam alle cliënten en SW-medewerkers om te werken naar vermogen. Vanuit het WerkgeversServicepunt worden werkgevers benaderd om gezamenlijk actie te ondernemen om sociaal te ondernemen. En om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven om terug te keren in het arbeidsproces. Werkgevers kunnen bij het WerkgeversServicepunt ook terecht voor personeelsvoorziening, informatie en advies over de arbeidsmarkt. Om de uitstroom ook op andere manieren te stimuleren, worden cliënten die daartoe in staat zijn aangemoedigd om zelfstandig te ondernemen.

Handhaving nieuwe stijl

WerkSaam heeft besloten om voor het handhaven een nieuwe weg in te slaan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een andere stijl van handhaven betere resultaten oplevert. Bij het ‘handhaven nieuwe stijl’ is het leveren van maatwerk van toepassing. In veel gevallen is er bij fraude geen sprake van opzet. In het geval van opzettelijke fraude treedt WerkSaam hard op. Cliënten worden goed geïnformeerd met een spelregelboekje en de maatregelen en boetes worden beoordeeld.

Inkomen

Bij het verstrekken van uitkeringen maakt WerkSaam gebruik van de mogelijkheid om de kostendelersnorm in uitzonderingsgevallen, zoals crisissituaties, niet toe te passen. Gemeenteraden hebben ons gevraagd om hier soepeler mee om te gaan. Daarnaast wordt parttime werk gestimuleerd door de wettelijke inkomstenvrijlating, steeds in overleg met de cliënt,  toe te passen. Ten onrechte uitgekeerde bijstand wordt altijd teruggevorderd, ook in de gevallen dat we niet verplicht zijn om dit te doen. Daarnaast voeren we een actief verhaalsbeleid.

Sturen en bijsturen

WerkSaam stuurt op resultaat en evalueert haar beleid en uitvoering. Aan cliënten en klanten (werkgevers) en gemeenten wordt feedback gevraagd.

Financiën

WerkSaam heeft afspraken met gemeenten over de financiering van uitkeringen, re-integratiebudget en bedrijfsvoering. Gemeenten hebben de mogelijkheid om maximaal 10% van het re-integratiebudget in te zetten voor projecten die de gemeenteraad kiest (dit wordt “couleur locale” genoemd). Om een minimale omzet en werk te garanderen voor de doelgroepen van WerkSaam hebben gemeenten en WerkSaam afspraken gemaakt: de zogenaamde bonus-malus regeling.

 

U kunt het volledige beleidsplan van WerkSaam Westfriesland bekijken op overheid.nl

Beleidsevaluatie

U kunt door hier te klikken de beleidsevaluatie bekijken. De beleidsevaluatie betreft de periode 1 januari 2015 tot 1 juli 2016.

Uitgelicht