De Banenafspraak: bliksemstart voor Noord-Holland Noord

De Trendrapportage over de Banenafspraak in het blad West van VNO NCW West geeft een goed beeld van de resultaten. Onze regio, Noord-Holland Noord loopt voorop bij het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wethouder Judith de Jong van de gemeente Hoorn, stuurgroeplid van RPA Noord-Holland Noord (een bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties), vertelt wat er in haar regio allemaal gebeurt. “Eerst hebben wij afspraken gemaakt over een uniform instrumentarium. Er wordt in NHN bijvoorbeeld één methode gehanteerd om het arbeidsvermogen te meten. Ook wordt het instrument loonkostensubsidie op dezelfde manier toegepast. Deze eenduidigheid vinden we belangrijk voor werkgevers.

Lees hier het hele artikel.