Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van WerkSaam Westfriesland? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hier leest u hoe dit werkt.

Wat is een bezwaarschrift?

Een bezwaarschrift is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft wat uw bezwaar is. Het bezwaarschrift stuurt u naar het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland, Postbus 566, 1620 AN Hoorn. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in op de dag na die waarop wij het besluit hebben verstuurd of aan u hebben overhandigd (zie hiervoor de datum op de brief).

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • waarom u het niet met het besluit eens bent.
  • uw handtekening.

Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt mee te sturen.

Een e-mailbericht als bezwaarschrift is niet toegestaan en wordt niet in behandeling genomen, omdat deze niet officieel ondertekend is.

Een ondertekend bezwaarschrift dat als bijlage van het e-mailbericht wordt meegestuurd, en ook aan de overige wettelijke eisen voldoet, wordt uiteraard wel in behandeling genomen.

Behandeling bezwaarschrift

Wij streven ernaar om u binnen een week een ontvangstbevestiging te sturen, eventueel aangevuld met het verzoek om meer informatie.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking op het eerder genomen besluit waartegen u bezwaar maakt. Dit besluit blijft in stand totdat er op uw bezwaarschrift een besluit is genomen.

Hoorzitting

WerkSaam nodigt u voor een mondelinge toelichting op uw bezwaarschrift (meestal) uit voor een gesprek. Dit noemen we een hoorzitting en vindt plaats bij WerkSaam Westfriesland. Het bezwaarschrift en een kort verslag van de hoorzitting worden aan het dagelijks bestuur voorgelegd ter besluitvorming. Van het besluit ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Niet eens met dit besluit?

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen bij de Rechtbank. In de brief die u ontvangt leest u hier meer over.