Moeder met kinderen (1)

Besluitenlijst dagelijks bestuur 10 september 2020

Het dagelijks bestuur besluit:

 1. Het verslag van de vergadering van 9 juli 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 2. De besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2020 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 3. De Halfjaarrapportage 2020, bij wijze van uitzondering, ter informatie aan de colleges van de Westfriese gemeenten te sturen. Zij kunnen deze rapportage ter informatie aanbieden aan de raadsleden.
 4. De volgende documenten, die vallen onder het Integriteitsbeleid van WerkSaam, conform concept vast te stellen:
  1. Integriteitsbeleid WerkSaam Westfriesland
  2. Gedragscode (met integriteitsverklaring)
  3. Klachtenregeling Ongewenst Gedrag medewerkers WerkSaam Westfriesland
  4. Regeling Vertrouwenspersoon WerkSaam Westfriesland
  5. Procedure Melding vermoeden misstand WerkSaam Westfriesland.
 5. De beleidsregel Uitstroompremie conform concept vast te stellen.
 6. Kennis te nemen van het “Verslag toezichtgesprek betreffende de uitvoering van de archiefwet op de niet overgebrachte archieven” en stelt deze conform artikel 15 van de WerkSaam Westfriesland Archiefverordening vast.
 7. Te kiezen voor optie B inzake de keuze over de planning van de beleidsevaluatie en het nieuwe beleidsplan. Er wordt een evaluatie opgesteld en kijkend naar de uitdagingen van de toekomst, een aantal stellingen voorgelegd aan de raden.
 8. De volgende vergadering van het dagelijks bestuur te houden op 8 oktober 2020 om 09.00 uur in een vergaderruimte van WerkSaam Westfriesland te Hoorn of via Teams.

Hoorn, september 2020

dagelijks bestuur

Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten