Gezin bank boekje lezen

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan. Wij adviseren het bestuur van WerkSaam Westfriesland op het gebied van het beleid van de Participatiewet. Wij zijn er voor u! Wij volgen de beleidsontwikkelingen van WerkSaam Westfriesland en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Daarbij staan de belangen van de verschillende cliëntengroepen voorop.

De Cliëntenraad bestaat uit 13 leden uit de 7 Westfriese gemeenten. Ieder lid heeft vanuit zijn of haar eigen persoonlijke situatie te maken met de Participatiewet. Wat ons verbindt is de motivatie om de belangen van de uitkeringsgerechtigden en de mensen met een arbeidsbeperking goed te behartigen.

Een deel van ons heeft een bijstandsuitkering, een deel werkt bij de sociale werkvoorziening, weer anderen volgen een leerwerktraject. Enkele leden zijn vanuit een andere achtergrond bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken. De clïentenraad heeft een onafhankelijk voorzitter die zelf geen lid is van de raad, maar wel door de leden is gekozen.

De Cliëntenraad adviseert het bestuur van WerkSaam over het te voeren beleid. De beleidsmedewerkers van WerkSaam maken beleidsstukken en verordeningen. Voordat die aan het bestuur worden aangeboden komt het ter advisering bij ons. Verder geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over allerlei andere zaken. Dit doen wij altijd schriftelijk.

Vergaderingen

Minimaal twee keer per jaar vergaderen wij met het bestuur. Zelf vergaderen wij één keer per maand.

Meer informatie

Hier kunt u de adviezen van de cliëntenraad vinden.
Neem contact met de cliëntenraad op voor meer informatie.

De Cliëntenraad gaat niet over:

- individuele klachten;
- bezwaarschriften;
- regelingen van de gemeenten zoals het minimabeleid en de bijzondere bijstandminimabeleid van de    gemeenten;
- heffingskortingen, toeslagen en andere belastingzaken.

Hierover kunt u contact op te nemen met WerkSaam Westfriesland, uw gemeente of de Belastingdienst.