Man Met Hond 3

Besluitenlijst algemeen bestuur 9 december 2021

Het algemeen bestuur besluit:

 1. Het verslag van de vergadering van 8 juli 2021 gewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 2. De besluitenlijst van 8 juli 2021 ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.
 3. De Najaarsnota en de derde kwartaalrapportage 2021 inclusief toegevoegde memo conform concept vast te stellen.
 4. Met betrekking tot instelling bestemmingsreserve projectsubsidies:
  1. Een bestemmingsreserve projectsubsidies in te stellen bij de jaarrekening 2021.
  2. De in 2021 van het RPA ontvangen middelen (dit zijn ESF subsidies ter grootte van € 439.000) in de reserve te storten.
  3. In de (meerjaren)begroting jaarlijks aan te geven welke stortingen en onttrekkingen verwacht worden. Daarmee stelt het algemeen bestuur jaarlijks het kader vast waarbinnen de uitvoering plaats moet vinden. Dit zal voor het eerst plaatsvinden bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2022 (actualisering Begroting 2022) en de Begroting 2023.
 5. Met betrekking tot instelling bestemmingsreserve Tozo uitvoeringskosten:
  1. Een bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo in te stellen bij de jaarrekening 2021.
  2. Het niet bestede deel van de voor de uitvoering ontvangen rijksgelden in de bestemmingsreserve uitvoeringskosten Tozo te storten. In de Najaarsnota is dit deel geraamd op € 859.000. Doel is om hiermee de toekomstige kosten voor de uitvoering Tozo af te dekken.
  3. In de (meerjaren)begroting jaarlijks aan te geven welke stortingen en onttrekkingen verwacht worden. Daarmee stelt het algemeen bestuur jaarlijks het kader vast waarbinnen de uitvoering moet plaatsvinden. Dit zal voor het eerst plaatsvinden bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2022 (actualisering Begroting 2022) en de Begroting 2023.
 6. Het beleidsplan Participatiewet 2022 – 2025 WerkSaam Westfriesland conform concept vast te stellen.
 7. De actualisatie Controleprotocol 2019 - 2021 conform concept vast te stellen.
 8. Met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag overeen te komen, dat het voor het jaar 2022 op te nemen kort krediet tot een maximaal mogelijk, volgens de BNG, vastgesteld bedrag, van € 1.000.000 is. Daarnaast wordt er een intradaglimiet afgesproken met de BNG van € 4.800.000.
 9. De volgende vergadering van het algemeen bestuur te houden op 10 maart 2022 om 10.00 uur bij WerkSaam Westfriesland/via Teams.

 

Hoorn, maart 2022                                       

Algemeen bestuur WerkSaam Westfriesland

Wilt u teruggebeld worden?
Vul uw gegevens in en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Heeft u een mening over onze website?

Wij horen graag van u zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Geef uw mening

sluiten